1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Pielgrzymka to nie fajny rajd przez Polskę, to nie wyrwanie się od rodziców, to nie marsz turystyczny. Spróbuj spojrzeć na głębszy wymiar wędrowania. Od tysięcy lat ludzie wiary pielgrzymują do miejsc kultu, do miejsc świętych. Tradycyjnym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

         

 2. Centrum każdego dnia jest Eucharystia, rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników.

 

3. Pielgrzymka tworzy jedną chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. Posłuszeństwo służbie porządkowej jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.

 

4. Na Pielgrzymkę zapisujemy się na trasie lub przed pielgrzymką u kapłanów "idących" na pielgrzymkę. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce, samodzielny powrót do domu i leczenie szpitalne. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej.
         

 5. Opieka lekarska. Na postojach noclegowych funkcjonuje pielgrzymkowy punkt sanitarny; podczas drogi towarzyszą nam lekarze i pielęgniarki.

 

6. Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia.

 

7. Za atmosferę na pielgrzymce odpowiedzialny jest każdy Pielgrzym — „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” to słowa, które pomagają w każdym miejscu i czasie (szczególnie pamiętajmy o nich, gdy będziemy na kwaterach). Postarajmy się, by w przyszłości inni mogli skorzystać z tych samych miejsc noclegowych. W każdym miejscu należy zostawić po sobie porządek, szczególnie na noclegu.

 

8. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do noszenia identyfikatora osobistego przez cały dzień.

 

 9. Udziału w Pielgrzymce zabrania się osobom, które nie chcą angażować się w życie religijne lub mają trudności z podporządkowaniem się dyscyplinie.

W czasie pielgrzymki zabrania się:

- spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu

- noclegów koedukacyjnych; Jeżeli nie ma osobnych sal dla rodzin, to wtedy także obowiązują osobne noclegi dla mężczyzn i kobiet na salach gimnastycznych, w klasach szkolnych czy w innych salach noclegowych .Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc w miejscowościach noclegowych, bez zgłoszenia możliwości zakwaterowania kwatermistrzom grupy.

- noszenia ekstrawaganckich (nie licujących z pokutnym charakterem pielgrzymki) strojów np. krótkie szorty, wydekoltowane bluzki, legginsy, etc.

- zanieczyszczania trasy, postojów i noclegów

- kąpieli w rzekach i jeziorach

- kupna i spożywania lodów

- używania wulgaryzmów

- zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki

- wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy

 

10. Po godz. 22.00 pątnicy są w miejscu swego noclegu.

Służba kwatermistrzowska organizuje noclegi w szkołach, remizach, domach prywatnych, domach katechetycznych. Bądźmy wdzięczni za okazywaną nam gościnę. Pielgrzymowi nic się nie należy!

Nieuzasadnione (samowolne) oddalanie się od grupy, zmiana grupy pielgrzymującej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce. W razie konieczności oddalenia się należy powiadomić przewodnika lub lekarza. Przewodnik może usunąć z Pielgrzymki za rażące naruszenie regulaminu.

 

 11. Powrót z Częstochowy do miejsca zamieszkania pielgrzyma każdy zapewnia sobie we własnym zakresie.

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź innej ważnej przyczyny organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki.

13. W razie niejasności w interpretacji regulaminu, ostatnim rozstrzygającym jest Przewodnik.

14. Oświadczam, że znam Regulamin Pieszej Franciszkańskiej Pielgrzymki BRODNICA - JASNA GÓRA i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych dla potrzeb Pieszej Franciszkańskiej Pielgrzymki BRODNICA - JASNA GÓRA.